ฟันวินัย 6 คน-ชดใช้ 1.29 ล.! สตง. สอบ อบต.ปริศนา นราธิวาส ปรับปรุงโคมไฟสาธารณะแพงเวอร์ฟันวินัย 6 คน-ชดใช้ 1.29 ล.! สตง. สอบ อบต.ปริศนา นราธิวาส ปรับปรุงโคมไฟสาธารณะแพงเวอร์

สตง. สอบ อบต.ปริศนา นราธิวาส ทำโครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงาน ช่วงปี 62 ราคาสูงเกินท้องตลาด ราชการเสียหาย 1.29 ล้าน แจ้งให้ดำเนินการทางวินัยผู้เกี่ยวข้อง 6 ราย -สั่งชดใช้เงินคืนด้วย
………………………………….

โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนราธิวาส ช่วงปี 2562 วงเงิน 7.15 ล้านบาท ถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบพบปัญหาการจัดซื้อในราคาสูงเกินท้องตลาด เป็นจำนวนเงินกว่า 1.29 ล้านบาท พร้อมแจ้งให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องจำนวน 6 ราย และดำเนินการให้มีการชดใช้เงินค่าเสียหายคืนด้วย

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สตง. ได้เผยแพร่ผลตรวจสอบโครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะเพื่อการประหยัดพลังงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 550 ชุด สัญญาจ้าง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 7.15 ล้านบาทพบข้อบกพร่องที่สำคัญ คือ การดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกไม่สอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว360 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยไม่จัดซื้อจากผู้ประกอบการในพื้นที่ และจากการตรวจสอบราคาซื้อขายพร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ LED ในพื้นที่จังหวัด ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโคมไฟสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อจำนวน 3 แห่ง ราคาเฉลี่ยทั้ง 3 แห่ง เป็นเงิน 5,963 บาท บาท/ชุด เปรียบเทียบกับราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคา 8,316.30 บาท/ชุด

ปรากฏว่า ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางสูงเกินราคาท้องตลาด 2,353.30 บาท/ชุด รวมทั้งสัญญา 550 ชุด คิดเป็นเงิน 1.29 ล้านบาท จึงทำให้ราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อสูงเกินราคาท้องตลาด เป็นเงิน 1.29 ล้านบาท

เบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบล ชี้แจงว่า ราคากลางของโคมไฟถนนหลอด LED ขนาด 20 วัตต์ ที่ขายตามท้องตลาดมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดตาม TOR มาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพการส่องสว่าง อายุการใช้งาน ขีดความสามารถการป้องกันน้ำ (IP66) และการรับประกันสินค้า เป็นต้น ราคากลางและคุณลักษณะดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแล้ว และได้ชี้แจงเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล

สรุปได้ว่า กำหนดราคากลางมาจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยได้สืบราคาจากผู้ประกอบการในพื้นที่ปรากฏว่าไม่มีศักยภาพในการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องสืบราคาจากผู้ประกอบการนอกพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีผลงานความชำนาญเฉพาะทางและรับจ้างอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

สตง. พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องจัดซื้อจากผู้ประกอบการในพื้นที่

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อจากผู้ประกอบการที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และราคาที่จัดซื้อสูงเกินกว่าราคาท้องตลาดในพื้นที่จังหวัด จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยหนังสือสั่งการดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ

แม้องค์การบริหารส่วนตำบลจะได้ชี้แจงว่าโคมไฟสาธารณะที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีคุณสมบัติแตกต่างจากโคมไฟสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าคุณสมบัติข้อใดที่แตกต่างและแตกต่างอย่างไร จึงเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับและคณะกรรมการกำหนดราคากลางยังชี้แจงว่าได้สืบราคาจากผู้ประกอบการในพื้นที่ปรากฏว่าไม่มีศักยภาพในการดำเนินการ แต่ก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานการสืบราคาจากผู้ประกอบการในพื้นที่หรือระบุว่าไม่มีศักยภาพในการดำเนินการอย่างไร

อีกทั้งการตรวจสอบการซื้อขายพร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะ LED ในเขตพื้นที่จังหวัดก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโคมไฟสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อโดยการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟสาธารณะหลอด LED ผู้ขายเพียงนำพัสดุสำเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดมาติดตั้ง ผู้ประกอบการที่ให้บริการจำหน่ายพร้อมติดตั้งก็มีอยู่ทั่วไป

ส่วนการที่ชี้แจงว่าราคากลางและคุณลักษณะดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแล้ว กรณีดังกล่าวแม้ว่ากองทุนฯ จะเห็นชอบโครงการและอนุมัติสนับสนุนเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับดำเนินการโครงการฯ

แต่องค์การบริหารส่วนตำบลยังต้องดำเนินการจัดซื้อตามกฎหมาย ระเบียบ มติรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐเป็นสำคัญ

สตง. จึงได้แจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการทางวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 6 ราย และดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล รวมเป็นเงิน 1.29 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี สตง. ไม่ได้เปิดเผยชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลที่ถูกตรวจสอบเอาไว้ จึงทำให้สำนักข่าวอิศรา ไม่สามารถติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหาร เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงอีกด้านได้

ข้อมูลภาพข่าว Isranews สำนักข่าวอิศรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *