คำสั้งจังหวัดปัตตานี พื้นที่เสี่ยงโควิดต่อไปนี้ งดละหมาดอีดที่มัสยิดด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในจังหวัดปัตตานีระลอกใหม่ (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา มีสถานการณ์ที่รุนแรงและแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จนทำให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีได้พิจารณาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปัตตานี้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๑ และ ข้อ ๗ (๑) ของข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี จึงออกคำสั่งจังหวัดปัตตานี ดังนี้

1. ให้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฏิลฟิตร์ (ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔) ประกาศ
ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด
๒. ให้งดปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดในพื้นที่ตาม ผนวก ก. (พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค)

โดยให้ละหมาดที่บ้านภายในครอบครัว
อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรา ๑๖ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา ๕- แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ( พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *