ด่วน!!! ศบค.ปัตตานี ออกหนังสือด่วน งดละหมาดรายอ


ด่วน!!! ศบค.ปัตตานี ออกหนังสือด่วน งดละหมาดรายอ ยกเลิกคำสั่งพิเศษ28/2564 งดการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดที่มัสยิด เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-24 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ตามที่ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖0) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๙ วรรคสอง “เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในการสั่งปิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะ หรือสั่งให้งดการทำ
กิจกรรมซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มเติมจากที่กำหนดได้ โดยให้ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีกำหนด”ประกอบกับจังหวัดปัตตานีมีผู้ป่วยยืนยันสะสมเพิ่มสูงขึ้น พบผู้ป่วยรายใหม่ทุกวัน

จึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน และต่อระบบการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมการระบาดของโรคให้เข้มข้นกว่าเดิม และได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจ
ละหมาดอิฏิลฟิตร์ (ฉบับที่ ๕/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีได้พิจารณาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปัตตานี จึงได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิด และการละหมาดอีฏิลฟิตร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และเพื่อมิให้เหตุการณ์ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทวีความร้ายแรง
มากขึ้น และให้สามารถยุติลงได้โดยเร็ว

****จึงเห็นควรยกเลิกคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 28/๒๕๖๔ เรื่องงดการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฏิลฟิตร์ในพื้นที่เสี่ยง ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และใช้คำสั่งนี้แทน***

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒(๙) มาตรา แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และช้อ ๙(๑) ประกอบข้อ ๒ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี จึงออกคำสั่งจังหวัดปัตตานี ดังต่อไปนี้

1.งดการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดที่มัสยิด เป็นเวลา ๑๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ยกเว้น การอาซานเพื่อประกาศบอกเวลาละหมาด และอิหม่าม คอเต็บ บิลาล เท่านั้น ที่สามารถละหมาดที่มัสยิดได้
2.งดการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฏิลฟิตร์ที่มัสยิดและที่พื้นที่สาธารณะอื่นใด
3.งดการจัดเลี้ยงอาหารและหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เช่น การเยี่ยมญาติ และการเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน) เป็นต้น
4.คำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อมูลภาพข่าว #YalaToday#ยะลาทูเดย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *